Analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Załącznik do Projektu Budowlanego
Opracowanie wykonał: mgr inż. Longin Bartnik
Podstawa prawna (zobacz pełną wersję podstawy prawnej)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dane budynku
Rodzaj budynku
Dom jednorodzinny
Adres
ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole
Powierzchnia budynku
Af =  241,23  [m2]
Dostępne nośniki energii
Dostępnymi źródłami energii dla projektowanej inwestycji są:
Olej opałowy, Gaz płynny, Węgiel kamienny, Energia elektryczna z sieci systemowej, Energia słoneczna,
Uwagi
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych
Brak sieci ciepłowniczej
Zapotrzebowanie na energię użytkową
Ogrzewanie i wentylacja  
Qh,nd  11 857,04  [kWh/rok]  
 
Przygotowanie c.w.u.  
Qw,nd  1 206,20  [kWh/rok]  
 
Chłodzenie  
Qc,nd  0,00  [kWh/rok]  
 
 
Opis zaopatrzenia w energię porównywanych systemów
System podstawowy   System alternatywny
Opis systemu
Kocioł węglowy   Gruntowa pompa ciepła
Elementy składowe systemu
Ogrzewanie
Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział %   Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział %
1 Woda kocioł węglowy 100,00%   1 Solanka + woda Gruntowa pompa ciepła 100,00%
                 
                 
                 
Ciepła woda użytkowa
Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział %   Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział %
1 Woda kocioł węglowy 100,00%   1 solanka + woda Gruntowa pompa ciepła 100,00%
                 
                 
                 
Chłodzenie
Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział %   Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział %
  Nie dotyczy         Nie dotyczy    
                 
Oświetlenie
Lp. Nośnik energii Udział %   Lp. Nośnik energii Udział %
  Nie dotyczy       Nie dotyczy  
             
Urządzenia pomocnicze
Lp. Nośnik energii Wspomagany system, nazwa urządzenia Udział %   Lp. Nośnik energii Wspomagany system, nazwa urządzenia Udział %
1 Energia elektryczna ogrzewanie, pompa obiegowa 94,00%   1 Energia elektryczna ogrzewanie, pompa obiegowa 32,00%
2 Energia elektryczna ciepła woda użytkowa, pompa ładująca bufor 6,00%   2 Energia elektryczna ogrzewanie, pompa ciepła 66,00%
      3 Energia elektryczna ciepła woda użytkowa, pompa ładująca bufor 2,00%
                 
                 
Zapotrzebowanie na energię porównywanych systemów
System podstawowy   System alternatywny
Zapotrzebowanie na energię pierwotną
EP  82,39  [kWh/m2 rok]     EP  49,12  [kWh/m2 rok]
Zapotrzebowanie na energię końcową
EK  73,06  [kWh/m2 rok]     EK  16,37  [kWh/m2 rok]  
 
Analiza ekonomiczna porównywanych systemów
System podstawowy   System alternatywny
Koszty inwestycyjne
  9 500,00  [PLN]       49 500,00  [PLN]  
  39,38  [PLN/m2]       205,20  [PLN/m2]  
Roczne koszty eksploatacyjne
  3 862,45  [PLN/m]       3 308,42  [PLN/m]  
  16,01  [PLN/m2]       13,71  [PLN/m2]  
 
Roczna różnica kosztów eksploatacji (system alternatywny – system podstawowy)
  554,03  [PLN/m]
Różnica kosztów inwestycyjnych (system alternatywny – system podstawowy)
  40 000,00  [PLN/m]
Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
  72,20  [lata]
Uwagi:
Brak uwag
Analiza ekologiczna porównywanych systemów
System podstawowy   System alternatywny
Roczna emisja CO2
  11 661,564  [kgCO2/rok]       8 347,773  [kgCO2/rok]  
Wybór systemu zaopatrzenia w energię
Wybrany system: Decyzją inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy – kocioł węglowy
Uwagi:  
Opracowanie wykonał:


............................................................
mgr inż. Longin Bartnik
Osoba uprawniona do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
Nr uprawnień 15319
Nr wpisu 2409
Pracownia.Audyt-Energetyczny.net
mgr inż. Longin Bartnik
Telefon 691 506 430
Audyt-Energetyczny.net/Charakterystyka/
Audyt-Energetyczny.net
 
 
Powrót
Pełna wersja podstawy prawnej:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Poz. 762
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr  243, poz. 1623, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11:
a) w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) w stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
b) dostępne nośniki energii,
c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.”;
2) w załączniku do rozporządzenia w lp. 4 tytuł normy otrzymuje brzmienie: „Rysunek budowlany – Oznaczanie odchyłek granicznych”.
§ 2. 1. Do budynków, dla których złożono wnioski o pozwolenie na budowę oraz odrębne wnioski o zatwierdzenie projektu budowlanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do budynków, dla których dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Do budynków, dla których została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak