Analizy

Świadectwo charakterystyki energetycznej.

Audyt-Energetyczny.net/Swiadectwo/
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (nie mylić z audytem energetycznym) – termin wprowadzony w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku, jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, której celem była poprawa efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku uregulowane przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Przykład świadectwa charakterystyki energetycznej.

Charakterystyka energetyczna dla celów projektowtych.

Audyt-Energetyczny.net/Charakterystyka/
Charakterystyki energetycznea budynku uregulowana jest przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
Podstawą prawną załącznia charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego są: Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ze zmianą Dz.U. z 2.07.2013 r. poz. 762 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło - załącznik do projektu budowlanego.

Audyt-Energetyczny.net/Analiza/
Pełna wersja podstawy prawnej:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Poz. 762
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Efekt ekologiczny.

W ogólnym ujęciu praktycznym efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń, będących przedmiotem inwestycji. Najczęściej mozna wyróżnić cztery grupy zadań dla których ocena efektu ekologicznego powinna być przeprowadzona w nieco odmienny sposób. Przedstawione niżej typy projektów mogą się przenikać, lecz w każdym przypadku dla rozpatrywanego zadania można ustalić główny (najważniejszy) cel przewidywanych działań inwestycyjnych lub modernizacyjnych. Główne cztery grupy zadań obejmują:
I grupa – projekty związane z wykorzystaniem energii odnawialnej, np.: budowa małych elektrowni wodnych, wiatrowych, budowa instalacji do pozyskania energii słonecznej, dla których powinna być podana przez Beneficjenta ocena rodzaju i ilości rocznie wytworzonej energii odnawialnej;