Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, Opole, woj. opolskie


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole 1
Sporządzający świadectwo: mgr inż. Longin Bartnik
Ważne do: 2024-04-10
Budynek oceniany
Rodzaj budynku: wolnostojący Budynek
Adres budynku: ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole
Całość / część budynku: całość
Rok zakończenia budowy / rok oddania do użytkowania: 2014 / 2014
Rok budowy instalacji / rok modernizacji instalacji: 2014 / -
Liczba lokali mieszkalnych: 1
Powierzchnia użytkowa (Af): 241,23 m2
Cel wykonania świadectwa: budynek nowy
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 1)
Suwak
Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2014 2)
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)
Budynek oceniany 82,39 kWh/(m2rok) Budynek oceniany 72,00 kWh/(m2rok)
Budynek wg WT2014 120,00 kWh/(m2rok)  
1) Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla części budynku nowego lub przebudowanego.
Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Opole oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych dalej
Sporządzający świadectwo:
Imię i nazwisko: mgr inż. Longin Bartnik Tel. 691 506 430

Audyt-Energetyczny.net
Nr uprawnień: 15319 Podpis:
Nr wpisu do rejestru: 2409
Data: 2014-04-10
 
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole 2
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku
Przeznaczenie budynku: mieszkalny jednorodzinny
Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia użytkowa budynku: 241,23 m2
Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af): 241,23 m2
Normalne temperatury eksploatacyjne (zima/lato): 20 °C / -
Podział powierzchni użytkowej (mieszkalna / niemieszkalna): 241,23 m2 / 0,00 m2
Kubatura budynku: 600,80 m3
Wskaźnik zwartości budynku A/Ve: 0,65
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna
Liczba użytkowników / mieszkańców: 2,0
Osłona budynku
Cegła porotherm 30, styropian λ=0,031w/mK grubość 12 cm, dach drewniany, stromy, wielospadowy, ocieplony wełną mineralną λ=0,042 W/mK grubość 25 cm, okna U=0,8 W/m2K

Instalacja ogrzewania
kocioł weglowy, centralne ogrzewanie wodne

Instalacja wentylacji
wentylacja grawitacyjna, nawiewniki higrosterowne

Instalacja chłodzenia
brak instalacji chlodzenia

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej
dwufunkcyjny kocioł węglowy, zasobnik, cyrkulacja
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]
Nośnik energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze* Suma
węgiel kamienny
(w = 1,1)
64,45 7,55 0,00 72,00
energia elektryczna - produkcja mieszana
(w = 3,0)
0,00 0,00 1,06 1,06
*) Łącznie z chłodzeniem pomieszczeń
 
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole 3
Podział zapotrzebowania na energię
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)]
  Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze* Suma
Wartość [kWh/(m2rok)] 49,15 5,00 - 54,15
Udział [%] 90,77 9,23 - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]
  Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze* Suma
Wartość [kWh/(m2rok)] 64,45 7,55 1,06 73,06
Udział [%] 88,21 10,33 1,45 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)]
  Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze* Suma
Wartość [kWh/(m2rok)] 70,90 8,31 3,18 82,39
Udział [%] 86,06 10,08 3,86 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 82,39 kWh/(m2rok)
*) Łącznie z chłodzeniem pomieszczeń
Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku
brak uwag
2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii
brak uwag
3) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku
brak uwag
4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej
brak uwag
5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo energetyczne
brak uwag
 
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole 4
Objaśnienia
Zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na energię w świadectwie energetycznym jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej i poprzez zapotrzebowanie energii końcowej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję dwutlenku węgla budynku.
Zapotrzebowanie na energię końcową
Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie energii końcowej jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.
Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).
Informacje dodatkowe
1) Niniejsze świadectwo energetyczne budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
2) Świadectwo traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
3) Obliczona w świadectwie charakterystyka energetyczna „EP” wyrażona w [kWh/(m²rok)] jest wartością obliczeniową przedstawiającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.
4) Ustalona w świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych.
5) Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.