Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Rodzaj budynku

Budynek jednorodzinny

Adres

Opole, ul. Festiwalowa 234

Data opracowania

MARZEC 2017

1. Geometria

1.1. Podział powierzchni

Powierzchnia użytkowa mieszkalna178,06 m2
Powierzchnia użytkowa niemieszkalna (ogrzewana)0,00 m2
Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku2,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af)178,06 m2

1.2. Przestrzeń ogrzewana wentylowana

 UżytkowaUsługowaRuchuRazem
Powierzchnia [m²]178,060,000,00178,06
Kubatura [m³]452,340,000,00452,34

1.3. Zwartość

Powierzchnia przegród zewnętrznych (A)435,50 m²
Kubatura ogrzewana (Ve)595,43 m³
Wskaźnik zwartości (A/Ve)0,73 1/m

2. Osłona budynku

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrodyUUmax
wg WT
AHtr
przegrody
Htr
mostków
liniowych
Htr
łączne
fRsi**
 [W/m²K][W/m²K][m²][W/K][W/K][W/K] 
dach0,1500,18063,229,480,009,480,98*
podłoga na gruncie0,164*0,300*105,7517,390,0017,390,97*
strop nad przejazdem0,1680,1802,070,350,000,350,97*
strop przy przepływie ciepła z dołu do góry0,1490,18054,505,680,005,680,99*
ściana zewnętrzna0,1850,230171,6631,760,0031,760,98*
RAZEM0,169*-397,2064,660,0064,660,98*
* Wartość średnioważona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p.UUmax
wg WT
gcAHtr
otworu
Htr
mostków
liniowych
Htr
łączne
 W/m²K][W/m²K] [m²][W/K][W/K][W/K]
11,1001,1000,6716,9918,694,9823,67
21,3001,3000,675,326,921,908,82
31,5001,5000,002,053,080,613,68
RAZEM1,177*-0,61*24,3628,687,4936,17
* Wartość średnioważona po powierzchni

3. Wentylacja

Krotność wymiany powietrza w budynku, n50:3,51/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

 Typ(y) wentylacjiWymagana wymiana
powietrza
Hve
  [m³/h][W/K]
 naturalna198,7192,62

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach

 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
 31,028,031,019,50,00,00,00,00,026,930,031,0

5. Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację

Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd7178,32 kWh/rok
Stała czasowa budynku, τ43,12 h
Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm30028686 J/K
Zyski ciepła od słońca8154,93 kWh/rok
Zyski ciepła wewnętrzne11074,62 kWh/rok
Zyski ciepła razem19229,55 kWh/rok
Straty ciepła przez przenikanie9781,41 kWh/rok
Straty ciepła na wentylację8980,90 kWh/rok
Straty ciepła razem18762,31 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H15776,54 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H3155,31 kWh/rok
Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηH,tot0,46
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w0,20

5.2. Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obciążenie cieplne6,73 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową

Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd3055,16 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W3744,07 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W11232,21 kWh/rok
Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u. ηW,tot0,82
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w3,00

6.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.3,26 kW

7. Urządzenia pomocnicze

 Wspomagany systemMocZapotrzebowanie
na energię końcową
Zapotrzebowanie
na energię pierwotną
  WkWh/rokkWh/rok
     

8. Podział zapotrzebowania na energię

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową

 Ogrzewanie
i wentylacja
ChłodzenieCiepła
woda
Urządzenia
pomocnicze
Oświetlenie
wbudowane
Suma
Wartość [kWh/(m²rok)]40,31-17,16--57,47
Udział [%]70,15-29,85--100,00

8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową

 Ogrzewanie
i wentylacja
ChłodzenieCiepła
woda
Urządzenia
pomocnicze
Oświetlenie
wbudowane
Suma
Wartość [kWh/(m²rok)]88,60-21,030,00-109,63
Udział [%]80,82-19,180,00-100,00

8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną

 Ogrzewanie
i wentylacja
ChłodzenieCiepła
woda
Urządzenia
pomocnicze
Oświetlenie
wbudowane
Suma
Wartość [kWh/(m²rok)]17,72-63,080,00-80,80
Udział [%]21,93-78,070,00-100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 80,80 kWh/(m²rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)]

Nośnik energiiOgrzewanie
i wentylacja
ChłodzenieCiepła
woda
Urządzenia
pomocnicze
Oświetlenie
wbudowane
Suma
biomasa (w = 0,2)88,60-0,000,00-88,60
energia elektryczna (w = 3,0)0,00-21,030,00-21,03

9. Sprawdzenie wymagań prawnych

Wskaźnik EP dla budynku projektowanego80,80 kWh/m²rok
Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT201795,00 kWh/m²rok

Podstawa prawna

Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ze zmianą Dz.U. z 2.07.2013 r. poz. 762 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
§ 11.2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

mgr inż. Longin Bartnik

Osoba uprawniona do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
Nr uprawnień 15319, Nr wpisu 2409

Telefon 691 506 430

Audyt-Energetyczny.net

Audyt-Energetyczny.net/Analiza/